Huisregels

Huisregels


Om ervoor te zorgen dat een bezoek aan Zwembad Jekerdal voor iedereen een zo prettig mogelijke ervaring is gelden er een aantal huisregels, waaraan alle bezoekers zich houden. Mocht je op enige wijze overlast ervaren van bezoekers die de huisregels niet naleven, meld je dan bij de dienstdoende coördinator. Dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Artikel 1 – Toegang tot Vereniging Zwembad Jekerdal

 1. De toegang tot Vereniging Zwembad Jekerdal voor leden en hun introducés wordt verkregen door het tonen van de lidmaatschapspas en/of geldige introducékaart bij de ingang.
 2. De lidmaatschapspas mag alleen worden gebruikt door de rechtmatige eigenaar. Gebruik van de lidmaatschapspas door een ander dan de eigenaar en/of ander misbruik van de pas kan leiden tot een entreeverbod voor zowel de rechtmatige eigenaar als de gebruiker van de pas.
 3. Jeugleden onder de twaalf jaar mogen het zwembad alleen bezoeken onder begeleiding van hun wettelijke vertegenwoordiger en/of een ander volwassen lid, die op dat moment verantwoordelijk is voor het jeugdlid.

 

Artikel 2 – Algemeen gedrag binnen Vereniging Zwembad Jekerdal

 1. Op het terrein van Vereniging Zwembad Jekerdal gaan alle bezoekers met respect met elkaar, de badmeesters, coördinatoren en vrijwilligers om. Hierbij staan veiligheid & plezier voorop.
 2. De dienstdoende coördinator, badmeesters en overige vrijwilligers zijn tijdens hun dienst bevoegd aanwijzingen te geven. Alle bezoekers volgen deze aanwijzingen te allen tijde op.
 3. De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van deze leden. Deze verantwoordelijkheid geldt ook als jeugdleden alleen in het zwembad zijn.
 4. Elke vorm van verbaal en/of lichamelijk geweld tegen bezoekers en/of medewerkers c.q. vrijwilligers van het zwembad kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 5. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten zijn op het terrein niet toegestaan.
 6. Verblijf op het terrein, gebruik van de zwembaden en de ligweiden, en het gebruik van evt. speelmateriaal is op eigen risico van de bezoeker.
 7. Op het terrein van de Vereniging is het gebruik van verdovende middelen (zowel soft- als harddrugs) niet toegestaan.
 8. Roken is niet toegestaan. Het gehele zwembad is rookvrij, dus roken is ook niet toegestaan op de ligweide, op het terras en in het zwembad.
 9. Op het terrein van de Vereniging zijn (huis)dieren niet toegestaan.
 10. Op het terrein van de Vereniging is – behalve op het terras – het gebruik van glaswerk niet toegestaan.
 11. Het is niet toegestaan om over de muren van het terrein te klimmen.
 12. Het luisteren van muziek is enkel toegestaan bij gebruikmaking van een hoofdtelefoon of oordopjes. Het afspelen van muziek via speakers is niet toegestaan.
 13. Het is op de ligweide en in het zwembad niet toegestaan foto- en filmopnames te maken waarop andere bezoekers en/of vrijwilligers te zien zijn en/of deze foto’s op social media te plaatsen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de personen die te zien zijn op de foto en/of filmopnames.
 14. Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd en opgehaald bij de dienstdoende coördinator.

 

Artikel 3 – Gedrag in en rond het zwembad

 1. In de zwembaden staat veiligheid altijd voorop. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de badmeester(s) op te volgen.
 2. De zwembaden mogen enkel worden betreed met zwemkleding. Zwemmen zonder zwemkleding of met gewone kleding is – behoudens uitzonderingen – niet toegestaan.
 3. Het is toegestaan te duiken, met uitzondering van de plaatsen en/of zwembaden waar bordjes “verboden te duiken” dit aangeven
 4. Het is toegestaan drijfmiddelen en/of ballen te gebruiken in het ondiepe gedeelte van de zwembaden, mits de situatie dit toelaat. De dienstdoende badmeesters en coördinatoren zijn te allen tijde bevoegd het gebruik van drijfmiddelen en/of ballen (tijdelijk) te verbieden. Het is niet toegestaan drijfmiddelen en/of ballen te gebruiken in het diepe gedeelte van het zwembad.
 5. Het gebruik van zwemvleugels en/of zwembanden is enkel toegestaan in het ondiepe gedeelte van de zwembaden. Het gebruik van een zeemeerminstaart of een monovin is niet toegestaan.
 6. Het is niet toegestaan mee te veren op- en zijwaarts te duiken of te springen van de springplank.
 7. Het is niet toegestaan te rennen en/of hard te lopen direct naast de zwembaden.
 8. Het is niet toegestaan de zwembaden te betreden met eet- en/of drinkwaren.
 9. Het is niet toegestaan zich zonder zwemvaardigheid te begeven in water waar men niet kan staan.

 

Artikel 4 – Gedrag op de ligweide

 1. Alle bezoekers en vrijwilligers zijn samen verantwoordelijk voor een schoon terrein. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde prullenbakken. Bij het verlaten van het terrein laat je jouw plek opgeruimd en schoon achter.

 

Artikel 5 – Gedrag in en rondom de kantine

 1. De vereniging besteedt de exploitatie van de kantine uit aan een kantinebeheerder.
 2. De kantinebeheerder is bevoegd bezoekers van de kantine te houden aan de regels, die voor de kantine gelden. Deze regels zijn ter beoordeling en vaststelling van de kantinebeheerder en worden door hem/haar aan de leden kenbaar gemaakt.

 

Artikel 6 – Stallen van fietsen en scooters

 1. Fietsen en/of scooters dienen op de daartoe (door de dienstdoende vrijwilliger) aangewezen plaatsen te worden gestald. De Vereniging behoudt zich het recht voor foutief geplaatste fietsen en/of scooters van het terrein te verwijderen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Vereniging Zwembad Jekerdal

 1. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun zwemspullen en overige eigendommen. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel welke is opgelopen op het terrein van de vereniging.

 

Artikel 8 – Niet-naleving

 1. Leden (en hun introducees) die zich niet aan de huisregels en het huishoudelijk reglement houden kunnen door de coördinator, namens het bestuur, uit het zwembad worden verwijderd. Hierbij kan een ontzegging voor het zwembad voor een bepaalde tijd worden uitgereikt. Deze maatregel wordt direct aan het bestuur gemeld. Een bezwaar tegen een dergelijke maatregel kan schriftelijk (per e-mail) worden ingediend bij het bestuur, waarna deze in behandeling zal worden genomen.
 2. Bij ernstige gedragingen door leden (en hun introducees) en/of bij het plegen van een strafbaar feit behoudt de dienstdoende coördinator en/of het bestuur zich het recht voor om de politie in te schakelen.