Privacyverklaring

Privacy & cookies


Privacyverklaring
Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Vereniging Zwembad Jekerdal. 
Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder begrepen de Jekerdapp) of onze website (www.jekerdal.nl) te bezoeken, verkrijgen wij informatie over jou. Het gaat om verschillende soorten persoonsgegevens. Met deze persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om. Jouw privacy is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wat je altijd van ons kunt verwachten

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen vóórdat wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we in deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Adequate beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Cameratoezicht

In en rond de gebouwen op ons terrein en bij het zwembad hangen meerdere (zichtbare) camera’s. De aanwezigheid van camera’s is ter plaatste aangegeven met bordjes. De camera’s dienen ter bescherming van onze en jouw eigendommen. Met deze registreren wij de aanwezige personen op ons terrein.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Je mag ons altijd vragen de door jou aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer je dat niet doet, bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten, voor de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit dan wel voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wij gebruiken persoonsgegevens om de met jou gemaakte afspraken te kunnen nakomen, oftewel om de overeenkomst tussen ons na te komen. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens om in contact te komen met jou, wanneer dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of om eventuele vragen van jou te beantwoorden. Indien je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je de nieuwsbrief toe te sturen. Wij gebruiken persoonsgegevens altijd alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Zoals we hierboven hebben toegelicht, geldt voor de camera’s dat we deze hebben opgehangen ter bescherming van eigendommen.

Welke cookies gebruiken wij

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken uitsluitend cookies om functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies. Indien je akkoord bent gegaan, kun je dit altijd weer ongedaan maken. In de browserinstellingen kun je de cookies handmatig verwijderen. Ook wanneer je dat niet doet, worden de meeste cookies na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

Welke rechten heb jij?

De persoonsgegevens die wij van jou hebben, zijn en blijven jouw gegevens. Daarom heb jij de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Je mag ons vragen welke gegevens we precies van jou hebben. We sturen je dan binnen één maand een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van jou hebben. Indien het nodig is, kunnen wij deze termijn eenmalig met twee maanden verlengen. Wij zullen jou dit dan altijd laten weten.
 • Recht op rectificatie
  Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Je mag ons vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door.
 • Recht op beperking van de verwerking
  in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.
 • Recht van bewaar
  je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig onderzoeken of dit bezwaar terecht is en of wij de verwerking kunnen beëindigen.
 • Recht op verwijdering
  je kunt ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen jouw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en jou laten weten of we gegevens kunnen verwijderen. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben of omdat we de gegevens nodig hebben om onze afspraken na te komen, geven we daar de reden van op.
 • Recht op overdragen gegevens
  Waar het persoonsgegevens betreft die digitaal zijn en die we verwerken met jouw toestemming of om onze overeenkomst uit te voeren, kun je ons vragen deze gegevens in een digitaal bestand te verzamelen en aan jou of een door jou aan te wijzen derde partij over te dragen. Dit moet dan wel technisch mogelijk zijn.

Indien je een van bovenstaande verzoeken hebt, kun je dit ons laten weten via een  e-mail (voorzitter@jekerdal.nl).

Hoe je een klacht kunt indienen inzake verwerking persoonsgegevens

Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je dat ons laten weten via onderstaande contactgegevens. Wij nemen elke vraag of klacht serieus en proberen deze samen met jou op te lossen.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Hoe je ons kunt bereiken

Je kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens:

 • Adres: Postbus 81, 6200 AB Maastricht
 • Telefoonnummer: 043 325 03 97 (tijdens openingstijden)
 • E-mailadres: voorzitter@jekerdal.nl

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, als we persoonsgegevens aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.

Meldplicht datalekken

Wanneer er persoonlijke gegevens verloren raken of zodra juiste verwerking van persoonlijke gegevens niet gegarandeerd kan worden zijn we wettelijk verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe wij hiermee omgaan staat beschreven in het Protocol Meldplicht Datalekken.