Communicatie van het bestuur

Het tweede “corona-seizoen” zit er alweer bijna op. Meteorologisch gezien wellicht niet de beste zomer, maar volgens de deskundigen een gangbare Hollandse zomer.

Helaas zullen wij als bestuur deze zomer niet goed afsluiten. Giel Steffens gaf in Augustus aan niet verder te willen gaan als bestuurslid Badmeesters & Coördinatoren maar zorg te willen dragen voor zijn portefeuille tot en met het einde van het seizoen. Eind Augustus gaf Roger Vos aan wegens persoonlijke omstandigheden zijn taak als voorzitter als mede Racheel Wennek haar functie als Secretaris per direct neer te leggen. Wij danken zowel Roger als Racheel voor hun inzet voor onze vereniging.

In navolging van bovenstaande zijn de overige bestuursleden Cyriel, Jelle en Toine gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat zij gezien de ontstane situatie geen goede basis meer zien om door te gaan. Ook wij zullen derhalve per einde zwemseizoen (20 september aanstaande) onze taken formeel neerleggen. Wij zullen dus per ommegaande moeten gaan zorgdragen voor een geheel nieuw bestuur, waarbij wij meteen opmerken dat wij het nieuwe bestuur zullen inwerken en dus ook de komende maanden – zolang als nodig voor onze vereniging – actief betrokken blijven bij de vereniging. De vereniging staat voor ons altijd op de eerste plaats.

Wij zoeken per direct:

Voorzitter;
Penningmeester;
Secretaris;
Bestuurslid ledenadministratie;
Bestuurslid badmeesters & coördinatoren;
Bestuurslid bouwzaken;

Aangaande de formele procedure zullen wij jullie volgende week nader informeren. Er wordt steeds voorrang gegeven aan interne kandidaten voordat externe oriëntatie aan de orde is. Voor het stellen van vragen in deze willen wij jullie verzoeken dan ook te wachten tot ná volgende week. De Algemene Ledenvergadering – waarin de nieuwe bestuursleden gekozen/benoemd zullen worden – zal naar verwachting in de eerste week van november plaatsvinden.

Vertrouwende erop jullie allen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Giel, Toine, Cyriel en Jelle